Search results

 1. Analytické metódy na stanovenie medi v ľudskom moči  / Procházková Simona, Božek Peter, Halko Radoslav .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 35-41  : ilustr., obr., tab.  
  C 3141
  article

  article

 2. HPLC stanovenie vybraných nesteroidných protizápalových liečiv NSAID na nízkych koncentračných úrovniach v mikrovzorke pôdy  / Chalanyová Mária .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 89-93  : ilustr., obr, tab.  
  C 3141
  article

  article

 3. Možnosti stanovenia vybraných aminokyselín, aminosacharidov a biogénnych amínov vo vzorkách biologického pôvodu metódou RP-HPLC  / Beňo E. ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A1-A2   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab 2017 konanej v dňoch 9. . - 10. februára 2017 v Trenčíne  
  C 3141
  article

  article

 4. Optimalizácia RP-HPLC metódy na stanovenie zvolených neurotransmiterov aminokyselinovej povahy v cerebrospinálnom likvore  / Bartová, R. ... [et al.] .  Laboratórna diagnostika : časopis pre pracovníkov diagnostických laboratórií . 15. Vedecko-pedagogická konferencia učiteľov biochemických odborov lekárskych fakúlt v SR A ČR : 21. - 23. mája 2015 : prednášky, abstrakty, in extenso články. - ISSN 1335-2644 . - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 55-63  : ilustr., grafy, sch.  
  C 2974
  article

  article

 5. RP-HPLC-DAD-FLD a štipľavá paprika - ako môže analytická metóda nahradiť ľudský jazyk?  / Hutta M. ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 5, č. 1 (2017), s. A18-A19  : ilustr., tab.   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie ZdravLab 2017 konanej v dňoch 9. . - 10. februára 2017 v Trenčíne  : ilustr., tab.  
  C 3141
  article

  article

 6. Stanovenie amino cukrov vo vzorkách krvného séra metódou RP-HPLC  / Beňo E., Góra R., Hutta M. .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 1 (2015), s. A2   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZdravLab15 konanej v dňoch 11. . - 12. februára 2015  
  C 3141
  article

  article

 7. Stanovenie amino cukrov vo vzorkách krvného séra metódou RP-HPLC  / Beňo Erik, Góra Róbert, Hutta Milan .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 2, č. 4 (2014), s. 14-19  : ilustr., obr., sch., tab.  
  C 3141
  article

  article

 8. Stanovenie lipofility nových amfifilných zlúčenín (QUAT) metódou RP HPLC  / Iveta Pechová, Matúš Pupák, Ferdinand Devínsky .  Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. - ISSN 0014-8172 . - Roč. 81, č. 5-6 (2012), s. 119  
  C 233
  article

  article

 9. Stanovenie platinových cytostatík metódami kvapalinovej chromatografie  / Halko Radoslav, Hutta Milan .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 4 (2015), s. 94-102  : ilustr., tab.  
  C 3141
  article

  article

 10. Stanovenie vybraných aminokyselín vo vzorkách biologického pôvodu metódou RP-HPLC s použitím pred-kolónovej derivatizácie  / Góra R. ... [et al.] .  Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis. - ISSN 1339-3022 . - Roč. 3, č. 1 (2015), s. A4-A5   .  Recenzované abstrakty z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZdravLab15 konanej v dňoch 11. . - 12. februára 2015  
  C 3141
  article

  article