Výsledky vyhľadávania

 1. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline . Žilina :  Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , 2002- . ISSN 1336-0019 . http://fsi.uniza.sk/kkm/stranka/casopis-krizovy-manazment .
  časopis

  časopis


 2. Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorithies, 2017 [elektronický zdroj : 5th international scientific correspondence conference, Nitra 2018 / editor Monika Gubáňová . Nitra :  Slovak University of Agriculture , 2018 . 1 CD-ROM (320 s) . ISBN 978-80-552-1839-7 . [3, z toho voľných 2, prezenčne 1]

 3. Sprievodca miestnou samosprávou : podstata fungovania miestnej samosprávy, vzťah medzi obecným zastupiteľstvom a starostom - pôsobnosť, kompetencie a zodpovednosť, spolupráca v samospráve, presadzovanie záujmov obce, zainteresovanosť občanov do diania v obci, verejné stretnutia, voľby a výmena štatutárnych orgánov - preberanie funkcie starostu, odpovede na otázky z praxe / Ladislav Briestenský . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2018 . 262 s . ISBN 978-80-8168-897-3 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]
  kniha

  kniha


 4. Regionálna samospráva na Slovensku optikou verejnej politiky / Jakub Bardovič ... [et al.] . Bratislava :  IRIS , 2018 . 109, [1] s . ISBN 978-80-8200-022-4 . [2, z toho voľných 1, prezenčne+víkend 1]

 5. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline . Roč. 16 , č. 1-2 , 2017 . Žilina :  Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity , 2017 . ISSN 1336-0019 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. Verejné obstarávanie v činnosti vybranej obce / Richard Száraz ; vedúci záverečnej práce Zuazna Ilková , 2017 . 82 s . Diplomová práca (Ing.). - Katedra práva FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=27174 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. Analýza rozpočtového hospodárenia vybranej územnej samosprávy / Simona Kasanová ; vedúci práce Zuzana Lajdová , 2017 . 55 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=28241 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Úverové produkty poskytované obciam a VÚC / Eva Škandíková ; vedúci bakalárskej práce Martina Fusková , 2017 . 56 s . Bakalárska práca (Bc.). - Katedra štatistiky a operačného výskumu FEŠRR SPU v Nitre . http://opac.crzp.sk/openURL?crzpSigla=spunitra&crzpID=21641 . [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve : zákonné povinnosti a úlohy hlavného kontrolóra / Ingrid Konečná Veverková . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2017 . 386 s . ISBN 978-80-8168-599-6 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]

 10. Rozpočet obce a vyššieho územného celku : legislatívna úprava, postavenie a význam rozpočtu obce a VÚC / Ingrid Konečná Veverková . Bratislava :  Wolters Kluwer , 2017 . 149 s . ISBN 978-80-8168-700-6 . [2, z toho voľných 0, prezenčne+víkend 1]