Výsledky vyhľadávania

 1. STN EN ISO 11290-1: 2018 (56 0101), Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 1, Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 2017) = Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. Part 1, Detection method (ISO 11290-1:2017) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2018 . 36 s .
  kniha

  kniha


 2. STN EN ISO 17892-4: 2017 (72 1049), Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky zemín. Časť 4, Stanovenie krivky zrnitosti (ISO 17892-4: 2016) = Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part 4, Determination of particle size distribution (ISO 17892-4:2016) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 3, v, 31 s .
  kniha

  kniha


 3. STN EN ISO 5667-6: 2017 (75 7051), Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (ISO 5667-6: 2017) = Water quality. Sampling. Part 6 / spracovateľ: Daša Borovská . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 32 s .
  kniha

  kniha


 4. STN EN ISO 6579-1: 2017 (56 0088), Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz, stanovenie počtu a serotypizáciu baktérií Sallmonella. Časť 1, Dôkaz Sallmonella spp. (ISO 6579-1: 2017) = Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella. Part 1, Detection of Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 50 s .
  kniha

  kniha


 5. STN EN 997+A1: 2016 (72 4852), Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom = WC pans and WC suites with integral trap . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2016 . 67 s .
  kniha

  kniha


 6. STN EN ISO 9001: 2016 (01 0320), Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001: 2015) = Quality management systems. Requirements / spracovateľ: Jozef Grauzeľ . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR , 2016 . 60 s .
  kniha

  kniha


 7. STN EN ISO 14001: 2016 (83 9001), Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie (ISO 14001: 2015) = Environmental management systems. Requirements with guidance for use / spracovateľ: Artuš Ploszek . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR , 2016 . 64 s .
  kniha

  kniha


 8. STN EN ISO 9000: 2016 (01 0300), Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000: 2015) = Quality management systems. Fundamentals and vocabulary / spracovateľ: Jozef Grauzeľ . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2016 . 88 s .
  kniha

  kniha


 9. STN EN ISO 14120: 2016 (83 3006), Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. Všeobecné požiadavky na navrhovanie a konštrukciu pevných a pohyblivých krytov (ISO 14120: 2015) = Safery of machinery. Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards (ISO 14120 . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2016 . 4, vi, 35 s .
  kniha

  kniha


 10. STN EN 1325: 2016 (01 0110), Manažérstvo hodnoty. Slovník. Termíny a definície = Value Management. Vocabulary. Terms and definitions / spracovateľ: Miroslav Hrnčiar . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2016 . 24 s .
  kniha

  kniha