Výsledky vyhľadávania

 1. STN ISO 45001: 2019 (83 3000), Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie = Occupational health and safety management systems. Requirements with guidance for use / spracovateľ: Jozef Grauzeľ . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2019 . 72 s .
  kniha

  kniha


 2. STN EN ISO 11290-1: 2018 (56 0101), Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz a stanovenie počtu baktérií Listeria monocytogenes a iných druhov Listeria. Časť 1, Metóda dôkazu (ISO 11290-1: 2017) = Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. Part 1, Detection method (ISO 11290-1:2017) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2018 . 36 s .
  kniha

  kniha


 3. STN EN ISO 17892-4: 2017 (72 1049), Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky zemín. Časť 4, Stanovenie krivky zrnitosti (ISO 17892-4: 2016) = Geotechnical investigation and testing. Laboratory testing of soil. Part 4, Determination of particle size distribution (ISO 17892-4:2016) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 3, v, 31 s .
  kniha

  kniha


 4. STN EN ISO 5667-6: 2017 (75 7051), Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 6: Pokyny na odber vzoriek z riek a potokov (ISO 5667-6: 2017) = Water quality. Sampling. Part 6 / spracovateľ: Daša Borovská . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 32 s .
  kniha

  kniha


 5. STN EN ISO 6579-1: 2017 (56 0088), Mikrobiológia potravinárskeho reťazca. Horizontálna metóda na dôkaz, stanovenie počtu a serotypizáciu baktérií Sallmonella. Časť 1, Dôkaz Sallmonella spp. (ISO 6579-1: 2017) = Microbiology of the food chain. Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella. Part 1, Detection of Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017) . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2017 . 50 s .
  kniha

  kniha


 6. STN 75 6101: 2016, Gravitačné kanalizačné systémy mimo budov = Gravity sewerage systems outside buildings = Réseaux d' evacuation gravitaire á l' extérieur des bâtiments = Freispiegelentwässerungssystemes ausserhalb von Gebäuden / spracovateľ: Ján Pašek . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2016 . 36 s .
  kniha

  kniha


 7. Norma pro systém managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 : požadavky na systém managementu kvality v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů v automobilovém průmyslu / [přeložila Ivana Petrašová] . Praha :  Česká společnost pro jakost , 2016 . 119 s . ISBN 978-80-02-02699-0 . [1, z toho voľných 0]
  kniha

  kniha


 8. STN EN 16247-2: 2016 (38 0001), Energetické audity. Časť 2, Budovy = Energy audits. Part 2, Buildings = Audits énergétiques. Partie 2, Bâtiments = Energieaudits. Teil 2, Gebäude / / spracovateľ: Ján Magyar . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2016 . 44 s obr, tab .
  kniha

  kniha


 9. STN EN 16247-1: 2016 (38 0001), Energetické audity. Časť 1, Všeobecné požiadavky = Energy audits. Part 1, General requirements = Audits énergétiques. Partie 1, Exigences générales = Energieaudits. Teil 1, Allgemeine Anforderungen / / spracovateľ: Artuš Ploszek . Bratislava :  Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR (Bratislava Slovensko) , 2016 . 16 s .
  kniha

  kniha


 10. STN EN 997+A1: 2016 (72 4852), Záchodové misy a záchodové príslušenstvá so zabudovaným zápachovým uzáverom = WC pans and WC suites with integral trap . Bratislava :  Slovenský ústav technickej normalizácie , 2016 . 67 s .
  kniha

  kniha