Počet záznamov: 1  

Harrison's cardiovascular medicine

  1. Harrison's cardiovascular medicine / editor Joseph Loscalzo. -- 2nd ed. -- New York, N.Y. : McGraw-Hill, 2013. -- x., 644 s. : ilustr., grafy, obr., tab. ; 28 cm. -- Register - Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou smrti nielen v Spojených štátoch, ale už aj v rozvojových krajinách. Kardiovaskulárna medicína je rozsiahly odbor, ktorý pokrýva množstvo subšpecializácií včítane koronárnej choroby srdca, vrodených chorôb srdca, kardiovaskulárneho zobrazovania, elektrofyziológie a intervenčnej kardiológie. K rýchlemu rozvoju dochádza aj vo vedeckom zázemí kardiovaskulárnej medicíny. Dnes už poznáme molekulárnu patogenézu a genetický základ mnohých ochorení, čo umožňuje vyššiu individualizáciu diagnostiky a terapie. Regeneratívna medicína je ďalšou oblasťou kardiovaskulárnej medicíny, ktorá podlieha rýchlemu rozvoju. Úžasným pokrokom v tejto oblasti je poznanie, že srdce dospelého človeka sa môže samé zreparovať a že prekurzorové (kmeňové) bunky sídliace v myokarde, vďaka ktorým je to možné, sa dajú namnožiť a použiť na reparáciu. Kniha je rozdelená na šesť hlavných častí, ktoré reflektujú rozsah kardiovaskulárnej medicíny ako špecializácie – úvod do kardiovaskulárneho systému, diagnostika kardiovaskulárnych porúch, poruchy srdcového rytmu, srdcové poruchy, poruchy vaskulatúry a kardiovaskulárne atlasy. V prvej časti nájdeme systémový prehľad začínajúci základnou biológiou kardiovaskulárneho systému a pokračujúci epidemiológiou kardiovaskulárnych ochorení a prístupom k pacientovi. Integrácia patofyziológie a klinického manažmentu je charakteristickým znakom tejto série publikácií z oblasti internej medicíny a možno ju nájsť v každej z nasledujúcich kapitol orientovaných na jednotlivé choroby. Kniha je doplnená množstvom farebných aj čiernobielych obrázkov, schém, tabuliek a diagnostických nálezov a nepochybne poslúži záujemcom o kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti medicíny. -- ISBN 978-0-07-181498-0 (brož.) : 78,82 Eur

    1. choroby kardiovaskulárne 2. diagnostika 3. elektrokardiografia 4. zobrazovanie diagnostické 5. arytmie srdcové 6. revaskularizácia myokardu 7. biomarkery

    I. Loscalzo, Joseph

Počet záznamov: 1