Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská lekárska knižnica

 • Katalóg obsahuje bibliografické ako aj holdingové informácie o prírastkoch do fondu knižnice. Je priebežne dopĺňaný o nové prírastky všetkých nadobudnutých typov dokumentov. Virtuálne sa rozdeľuje do viacerých ucelených množín podľa typológie dokumentov. Rozsah spracovania fondu sa mierne líši v závislosti od typu alebo druhu dokumentu.
  Pri vyhľadávaní v celej databáze SlLK - Katalóg sa vo výsledku vyhľadaných záznamov objavujú všetky typy a druhy dokumentov, ktoré spĺňajú rešeršnú požiadavku. V zozname vyhľadaných záznamov sa preto stretávajú napr. knihy, články ako aj záznamy o tituloch časopisov, primárne abecedne zoradené podľa názvu. Dôležitým faktorom, ktorý je možné ovplyvniť výberom čiastkovej virtuálnej databázy, je účel vyhľadávania. Za účelom vypožičania dokumentov z fondu knižnice, je vhodné zvoliť len tie virtuálne bázy, ktoré obsahujú aj informácie o počte a stave jednotlivých exemplárov daného titulu dokumentu (Knihy, Dokumentačné stredisko SZO v SR, Elektronické dokumenty a Audiovizuálne dokumenty).

 • Autority obsahuje biografické a identifikačné záznamy tvorené z osobných mien autorov, z korporácií a organizácií podieľajúcich sa na tvorbe a obsahu dokumentov, z akcií, konferencií a seminárov, z ktorých boli spracované prednášky alebo abstrakty. Ďalšou skupinou sú predmetové autority, ktoré slúžia na tematické zaradenie dokumentu podľa jeho obsahu. Medzi predmetové autority je zaradený slovenský preklad tezaura MeSH v kompletnosti, nielen deskriptory, ktoré boli použité pri spracúvaní dokumentov. Ďalej predmetové heslá používané pri spracúvaní časopisov, kompletný preklad heslára tried Svetovej zdravotníckej organizácie a tematické triedy, používané pri zaraďovaní monografických dokumentov do jednotlivých medicínskych odborov.

Pubmed

HighWire

Google

Google Scholar

Slovenská lekárska knižnica

 • Databáza obsahuje bibliografické záznamy o knižných dokumentoch, ktorej rozsah retrospektívneho spracovania sa mierne odlišuje:
  - učebnicový fond je spracovaný od roku 1981,
  - fond monografických dokumentov je spracovaný od roku 1985,
  - fond špeciálnych dokumentov od roku 1990.

 • Databáza Bibliographia medica Slovaca (ďalej len BMS) je špecializovaná národná bibliografia z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných odborov obsahujúca záznamy o článkoch publikovaných v slovenskej a výberovo českej odbornej periodickej literatúre z fondu knižnice.
             Rozsah titulov periodík spracúvaných do BMS ovplyvňovali v minulosti viaceré faktory, z ktorých najnegatívnejší dopad malo rozdelenie titulov spracúvaných v Slovenskej národnej knižnici. Zasielanie a importovanie takto spracovaných záznamov do BMS prebiehalo istý čas bez problémov, avšak po roku 2004 bola táto spolupráca zo strany SNK prerušená. Nakoľko prebehla aj v SlLK rozsiahla reštrukturalizácia pracovných miest, nepodarilo sa doteraz vyplniť výpadok spracovania niektorých rokov a titulov do BMS. Súčasné priebežné spracovanie článkov odborných titulov vydávaných v Slovenskej republike je v rámci roka závislé od dochádzania ich jednotlivých čísiel.
             Databáza BMS obsahuje záznamy článkov s retrospektívou od roku 1997 až po súčasnosť, avšak z už uvedených dôvodov do roku 2003 nie je úplná.

 • Virtuálne vyčlenená databáza CibaMed je špecializovaná národná citačná databáza dokumentov z oblasti medicíny, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov. Obsahuje bibliografické záznamy s ohlasmi o dokumentoch slovenských autorov citovaných v slovenskej a českej odbornej literatúre nadobudnutej do fondu knižnice s retrospektívou od roku 2006 a priebežnou dennou aktualizáciou.

 • Špeciálne vyčlenenou virtuálnou databázou je fond Dokumentačného strediska WHO/SZO, ktorý obsahuje dokumenty a materiály zasielané Európskym úradom WHO/SZO. Dokumenty sú dostupné v študovni dokumentačného strediska SZO na prezenčné štúdium, staršie dokumenty je možné vypožičať aj absenčne.

 • Obsahom tejto virtuálne vyčlenenej databázy sú bibliografické záznamy o všetkých elektronických dokumentoch nadobudnutých do fondu knižnice.

 • Virtuálna databáza obsahuje bibliografické záznamy o všetkých audiovizuálnych dokumentoch nadobudnutých do fondu knižnice.

 • Špeciálnou virtuálnou databázou sú Časopisy, ktoré okrem bibliografického záznamu popisujúceho celý titul časopisu, obsahujú aj prehľad prijatých čísiel rozdelený podľa jednotlivých rokov. V prípade, že titul sa analyticky spracúva do BMS alebo CiBaMed, obsahuje číslo kompletný zoznam spracovaných článkov s možnosťou zobrazenia celého popisu článku. Obsahom tejto databázy sú časopisy nadobudnuté do fondu knižnice s retrospektívou od roku 1996 so všetkými prijatými číslami a prepojeniami na spracované články.

 • Medzi novinky sa zaraďujú všetky monografické dokumenty (knihy, učebnice, zborníky a pod.) objednané alebo nadobudnuté do fondu knižnice v období posledného mesiaca.
 • Od roku 1992 buduje knižnica priebežne slovenskú verziu medzinárodného medicínskeho tezaura Medical Subject Headings (MeSH-SK), ktorého producentom je National Library of Medicine, Bethesda, USA. Každoročne je tezaurus aktualizovaný na základe zmien v americkej originálnej verzii a zachytáva novú medicínsku terminológiu ako i rôzne zmeny v už používanej terminológii. Využíva sa pri indexovaní dokumentov knižnice a vyhľadávaní literatúry v on-line katalógu SlLK.
 • Databáza obsahuje záznamy autorov dokumentov z fondu knižnice a záznamy citovaných autorov. Každý personálny záznam obsahuje odkazy na bibliografické záznamy o vlastných publikáciách. Odkazy sú diferencované podľa druhu publikácie (knihy, články) a špecificky podľa citovanosti (CiBaMed).

Národní lékařská knihovna Praha

Slovenská akadémia vied Bratislava

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Virtuálna knižnica Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenská národná knižnica

Národní knihovna Praha

 • Online katalóg Národní knihovny obsahuje všetky záznamy kníh od r. 1995 a ďalších druhov dokumentov od r. 1996 alebo 1997 a tzv. štúdijný fond (exempláre požičateľné domov).

National Library of Medicine, USA

 • Online katalóg obsahuje záznamy o knihách, časopisoch a audiovizuálnych dokumentoch zameraných na medicínu a zdravotníctvo.