Počet záznamov: 1  

Modulácia mikrobiálneho črevného ekosystému probiotickými baktériami a látkami prirodzeného pôvodu

 1. Názvové údajeModulácia mikrobiálneho črevného ekosystému probiotickými baktériami a látkami prirodzeného pôvodu / Ivana Nováková ; školiteľ: Miroslava Kačániová
  Autor-i Nováková, Ivana ; SPUFBP06 (aut.)
  Kačániová, Miroslava, ; SPUFBP06 (škol.)
  Korporácia Slovenská poľnohospodárska univerzita (Nitra, Slovensko). Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Katedra mikrobiológie
  Vyd.údaje[S.l. : s.n.], 2010
  Rozsah117 s. : grafy, obr., tab. ; 30 cm
  117 s. : grafy, obr., tab. ; 30 cm
  PoznámkyOn-line prístupné vo forme autoreferátu . Bibliografia s. 104-117. . Res. slov., angl. . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra mikrobiológie FBP SPU v Nitre
  Predmet črevná mikroflóra tráviace ústrojenstvo jatočné kurčatá nosnice hydina výživa hospodárskych zvierat kŕmne zmesi probiotiká kŕmne doplnky dizertácie
  AnotáciaAutorský abstrakt: Abstrakt Vývin žiadúcej a stabilnej mikroflóry GIT (gastrointestinálneho traktu) gnotobiotických živočíchov po narodení sa pokladá za dôležitý dej pre zdravie a úžitkovosť hospodárskych zvierat. Mikroflóra tráviaceho traktu je ovplyvňovaná predovšetkým vekom a zložením krmiva. Príjmom dostatočného množstva probiotických, aktívnych baktérií a prísunom selektívneho zdroja uhlíka a energie, ktorý selektívne podporuje množenie probiotických organizmov je možné modulovať populácie baktérií v tráviacom trakte hostiteľa. Cieľom práce bolo sledovanie, overenie a vyhodnotenie vplyvu probiotických preparátov a látok prirodzeného pôvodu na mikrobiologické ukazovatele v tráviacej sústave výkrmových kurčiat a nosníc. V laboratórnych podmienkach sme sledovali kvantitatívne a kvalitatívne zmeny vo vybraných populáciách mikroorganizmov izolovaných z tráviaceho traktu hydiny, po aplikácií probiotických preparátov a prírodných aditív. Odbery vzoriek chýmusu z rôznych segmentov tráviaceho traktu sme uskutočnili na konci výkrmu hydiny. Počas troch rokov sme sledovali vplyv aditívnych látok na jednotlivé druhy mikroorganizmov v piatich experimentoch. Súbežne sme uskutočnili aj experimenty zamerané na testovanie vlastností použitých probiotických kmeňov. Zamerali sme sa najmä na viabilitu a aktivitu mikroorganizmov nachádzajúcich sa v použitých preparátoch ako aj na inhibičné vplyvy týchto mikroorganizmov na patogénne mikroorganizmy. Očakávaným pozitívnym efektom po pridaní probiotických preparátov a prírodných aditív bolo zvýšenie počtu buniek Lactobacillus sp. a Enterococcus sp. a zníženie počtu buniek koliformných baktérií v experimentálnych skupinách oproti kontrolným skupinám. Na overenie spoľahlivosti klasických kultivačných metód boli vzorky vyhodnotené metódou fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH). Na základe hybridizácie fluorescenčne značenej sondy s bunkou sme detekovali bunky rodu Lactobacillus izolovaných z jednotlivých segmentov tráviaceho traktu. Počty buniek mikroorganizmov sa pohybovali v rozmedzí 102 – 108 KTJ.g-1 v závislosti od sledovanej skupiny. Najnižší počet laktobacilov bol zistený v horných segmentoch GIT (1,56 – 2,60 log KTJ.g-1). Najvyšší počet buniek bol detekovaný v slepých črevách výkrmových kurčiat (7,68 – 8,98 log KTJ.g-1). Pomocou Real-time PCR a klasickej PCR metódy sme určili druhové spektrum rodov Enterococcus a Lactobacillus v segmentoch tráviaceho traktu výkrmových kurčiat a úžitkových nosníc. Pri rode Enterococcus sme zaznamenali detekciu druhov E. faecalis, E. faecium, E. malodoratus, E. casseliflavus, E. gallinarum, E. avium, E cecorum a E. hirae. V experimentálnych skupinách (v slepých črevách) boli najfrekventovanejšími druhmi E. faecium, E. gallinarum a E. avium (100 %). Druhy E. faecalis a E. malodoratus tvorili druhú najpočetnejšiu skupinu sledovaných druhov vo všetkých sledovaných vzorkách. Najnižšie zastúpenie mali druhy E. casseliflvus, E. hirae a E. cecorum. Druh E. cecorum bol frekventovanejší v tráviacom trakte sliepok, čo potvrdilo náš predpoklad, že sa tento druh vo vysokých počtoch vyskytuje u hydiny staršej ako dvanásť týždňov. Pri rode Lactobacillus sme sa zamerali na detekciu troch druhov: L. crispatus, L. salivarius a L. acidophilus, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v GIT hydiny. V kontrolných skupinách sme zistili nižšiu frekvenciu výskytu druhov L. crispatus a L. salivarius vo vzorkách izolovaných z hrvoľov pokusných zvierat. V experimentálnych skupinách mali vyššiu frekvenciu výskytu. V dolných častiach tráviaceho traktu bol najfrekventovanejším druhom L. acidophilus. Vyhodnotením prežívateľnosti jednotlivých druhov mikroorganizmov v probiotických preparátoch sme zistili, že probiotické kmene v použitých preparátoch sa vyznačovali vysokým stupňom aktivity počas sledovanej doby. Počty vybraných probiotických kmeňov boli vyššie ako bolo deklarované u jednotlivých preparátov. Na základe tohoto zistenia môžeme konštatovať, že experimentálne zvieratá prijímali dostatočné množst
  Autorský abstrakt: Abstract Development of stable and desirable microflora GIT (gastrointestinal tract) of gnotobiotic animals after birth is considered important to give health and yield of livestock. Intestinal microflora is mainly influenced by age and feed composition. Sufficient intake of probiotic, bacteria, and active injecting a selective source of carbon and energy, which supports the selective breeding of probiotic organisms, can modulate the population of bacteria in the digestive tract of the host. The aim of this study was to monitor, verify and assess the impact of probiotic preparations and substances of natural origin for microbiological parameters in the digestive system of broilers and laying hens. We followed the quantitative and qualitative changes in selected populations of microorganisms isolated from the digestive tract of poultry after the application of probiotic preparations and natural additives in laboratory conditions. Sampling chyme from different segments of the digestive tract was carried out at the end of fattening poultry. During the three years we have observed the impact of additives on various types of microorganisms in five experiments. In parallel, we also realised experiments to test the properties of the probiotic strains. We focused particularly on the viability and activity of microorganisms contained in the preparations as well as the inhibitory effects of these organisms to pathogenic microorganisms. The expected positive effects of probiotic preparations and the addition of natural additives were increasing the number of Lactobacillus sp. and Enterococcus sp. cells, and reducing the number of coliform bacteria cells in experimental groups, compared with control groups. To check the reliability of traditional methods of cultivation samples were evaluated by fluorescence in situ hybridization (FISH). Lactobacillus cells, isolated from segments of the gastrointestinal tract, were detected after hybridization of fluorescently labelled probe with bacterial cells. Bacterial counts ranged from 102 to 108 KTJ.g-1, depending on the experimental group. The lowest count of lactobacilli was found in the upper segments of the GIT (1.56 to 2.60 log KTJ.g-1). The highest count of cells was detected in the broilers caecum (7.68 to 8.98 log KTJ.g-1). Using Real-time PCR and conventional PCR methods, we identified the species range of the genera Enterococcus and Lactobacillus in the intestinal segments of broiler and commercial laying hens. Detected species from the genus Enterococcus were: E. faecalis, E. faecium, E. malodoratus, E. casseliflavus, E. gallinarum, E. avium, E. hirae and E cecorum. In the experimental groups (caecal samples) were most frequent species of E. faecium, E. gallinarum and E. avium (100%). E. faecalis and E. malodoratus formed the second largest group of species observed in all investigated samples. E. casseliflavus, E. hirae and E. cecorum have the lowest representation from all detected samples. The species E. cecorum was more frequent in the digestive tract of hens, which confirmed our assumption that this species occurs in large numbers in poultry more than twelve weeks old. Detected species from the genus Lactobacillus were L. crispatus, L. salivarius and L. acidophilus. These species are frequently found in gastrointestinal tract of poultry. In control groups, we found a lower frequency of the species L. crispatus and L. salivarius in samples isolated from the crop of experimental animals. L. acidophilus has the highest frequency in the lower part of the digestive tract. The evaluation of viability of individual species in probiotic preparations showed, that the probiotic strains in the preparations were characterized by high activity during the study period. Counts of selected probiotic strains were higher than those declared in the various preparations. Based on this finding we can conclude that the experimental animals receive a sufficient number of active cells, which affect t
  KrajinaSlovensko
  Jazyk dok.slovenčina
  URL http://cms.uniag.sk/Groups/veda-a-vyskum/doktorandi/autoreferaty-dizertacnych-prac-od-r-2009/ivana-novakova.pdf
  Počet ex.1, z toho voľných 0, prezenčne 1
  Báza dátKvalifikačné práce
  SignatúraLokáciaDislokáciaUmiestnenieInfo
  VP-70321KnižnicaSkladlen prezenčne