Výsledky vyhľadávania

 1. Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach v kontexte integrácie SR do EÚ / Štefan Buday a kolektív . Bratislava :  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2006 . 228 s . ISBN 80-8058-430-3
  Kategória EPCA: AGI .
 2. Svetové trendy formovania potravinových vertikál = Global trends in formation of food chains / Félix Hutník .
  In: Ekonomika poľnohospodárstva. -- ISSN 1335-6186. -- Roč. 4, č. 4 (2004), s. 5-14
  Kategória EPCA: ADF .
 3. Svetové trendy formovania potravinových vertikál a ich vplyv na potravinové hospodárstvo SR / Félix Hutník . Bratislava :  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva , 2004 . 76 s, 9 grafov, 2 sch, 7 tab . ISBN 80-8058-356-0 .
 4. Vízia slovenského poľnohospodárstva z hľadiska jeho prepojenia so spracovateľským priemyslom = Vision of the Slovak agriculture from the view-point of its connection with processing industry / Felo Hutník .
  In: Agrárna politika v predvstupovom období Slovenska do Európskej únie. -- Nitra : Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2002. -- ISBN 80-968665-4-0. -- S. 27-33
  Kategória EPCA: AFD .
 5. Výhľad slovenského poľnohospodárstva najmä z hľadiska jeho prepojenia so spracovateľským priemyslom / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav , 2002 . 14 s .
 6. Ekonomická izolácia poľnohospodárstva / Félix Hutník .
  In: Ekonomika poľnohospodárstva. -- ISSN 1335-6186. -- Roč. 1, č. 1 (2001), s. 3-9
  Kategória EPCA: ADF .
 7. Inflexný bod rozvoja poľnohospodárstva v 21. storočí / Félix Hutník, Rudolf Štanga .
  In: Ekonomický časopis. -- ISSN 0013-3035. -- Roč. 49, č. 4 (2001), s. 796-824 .
 8. Ekonomická izolácia poľnohospodárstva a nová podniková štruktúra potravinového hospodárstva / Félix Hutník .
  In: Teoretické a praktické prístupy k riešeniu podnikových kríz a k dosahovaniu podnikateľskej úspešnosti hospodárskych subjektov. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. -- ISBN 80-7137-936-0. -- s. 43-46
  Kategória EPCA: AFD .
 9. Konkurencieschopnosť agropotravinárstva SR v nových podmienkach / Félix Hutník .
  In: Odborné poradenstvo v agropotravinárstve - významný strategický a intenzifikačný nástroj. -- Nitra : Agroinštitút, 2001. -- ISBN 80-7139-085-2. -- s. 28-38
  Kategória EPCA: AFD .
 10. Funkcia poľnohospodárstva pri vytváraní podmienok pre kvalitný život obyvateľstva / Félix Hutník . Bratislava :  Prognostický ústav SAV , 2001 . 14 s .