Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti zvýšenia participácie občanov na správe vecí verejných [elektronický zdroj] = The possibilities for increasing the participation of citizens in public affairs / Monika Gubáňová .
  In: Legal, Economic, Managerial and Environmental Aspects of Performance Competencies by Local Authorities / Legal, economic, managerial and environmental aspects of performance competencies by local authorities [1 CD-ROM [241 s.]]. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. -- ISBN 978-80-552-1614-0. -- S. 96-103, CD-ROM
  Kategória EPCA: AFD .
 2. Importance of human potential in decision-making at local government level / Eva Balážová, Denisa Hanáčková .
  In: Journal on Law, Economy & Management. -- ISSN 2048-4186. -- Vol. 3, no. 2 (2013), s. 49-53
  Kategória EPCA: ADE .
 3. Dotvorenie verejných priestorov vidieckych sídiel participatívno-plánovacími metódami / Soňa Keresztesová ; školiteľ: Roberta Štěpánková . [S.l. :  s.n.] , 2011 . 131 s . Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
  Kategória EPCA: DAI
  ezp_hlavny_text .
 4. Spôsoby a možnosti zapájania občanov do plánovaných procesov = Approaches and options of public participation in planning processes / Soňa Keresztesová .
  In: Mladí vedci 2010 : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. -- Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2010. -- ISBN 978-80-8094-742-2. -- S. 352-359
  Kategória EPCA: AED .
 5. Vnímanie a prejavy európskeho občianstva: prípadová štúdia slovenských študentov = Perception and manifestation of European citizenship / Moravčíková Danka, Hanová Martina .
  In: Medzinárodné vedecké dni 2008 : konkurencieschopnosť a ekonomický rast: európske a národné perspektívy : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 28.-30. mája 2008 Nitra, Slovenská republika : competitiveness and economic growth: European and national perspectives : proceedings of reviewed articles of International scientific conference, May 28.-30.2008 Nitra, the Slovak Republic. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. -- ISBN 978-80-552-0061-3. -- S. 1572-1577
  Kategória EPCA: AFD .